Principy sociální odpovědnosti


 

A. Férové pracovní podmínky

Uznáváme význam poskytování spravedlivých pracovních podmínek, respektujeme lidi, uznáváme základní lidská práva a očekáváme, že lidé, kteří pracují ve skupině Brother ( „spolupracovníci“) jednají stejným způsobem. 

 

1. Bez diskriminace a obtěžování

Společnost Brother netoleruje projevy diskriminace či obtěžování.  tolerate acts of discrimination or harassment. Brother zejména netoleruje:
(1) nezákonnou diskriminaci nikoho na základě, například, rasy, pohlaví, věku, sexuální orientace, těhotenství, politické příslušnosti, členství v odborech, rodinného stavu, národnosti, etnického původu, náboženství nebo zdravotního postižení ; nebo,
(2) porušování důstojnosti člověka, obtěžování nebo zneužívání (z jakéhokoli důvodu nebo v jakékoliv formě), tělesné tresty, psychický nebo fyzický nátlak nebo jakoukoliv hrozbu

 

2. Férové a zákonné pracovní postupy

Společnost Brother usiluje o dodržování pracovních podmínek v souladu se všemi lokálními právy a nařízeními, pokyny příslušných orgánů nebo příslušných místních pracovních postupů v souvislosti s pracovními podmínkami, včetně hodin, mzdy a dávek (včetně minimálních mezd) a přesčasových hodin.

 

3. Svoboda sdružování

Společnost Brother respektuje práva zaměstnanců v každé zemi, ve které působí. Každý zaměstnanec má právo se svobodně sdružovat s ostatními, zapojovat se nebo se nezapojovat do odborů, usilovat o zastoupení, zapojovat se do dělnické rady v souladu s místními zákony a předpisy.

 

4. Děti a nucené práce

Společnost Brother Group netoleruje ani se nezapojuje do ilegálních pracovních praktik. Brother zejména netoleruje:
(1) nucené práce nebo nedobrovolné práce vězňů;
(2) vyžadování odevzdání dokladu totožnosti, pasu nebo pracovního povolení jako podmínku zaměstnání (s výjimkou dočasného předání pro potvrzení identifikace nebo vládních formalit);
(3) vědomé zaměstnávání osob před ukončením povinné školní docházky v souladu s místními zákony;
(4) vědomé zaměstnávání osob mladších 15 let (nebo 14 tam kde to zákon povoluje); nebo
(5) pracovní zařazení osoby mladší 18 let k výkonu práce, která může ohrozit jejich zdraví.

 

5. Jasně definované disciplinární zásady

Společnost Brother jasně definuje disciplinární zásady a postupy a dle nich jedná se svými zaměstnanci.

 

6. Informační systém

Každá pobočka Brother by měla založit informační systém a podporovat pracovníky hlásit jakékoliv porušování principů, zásad, místních zákonů a nařízení. Společnost Brother neschvaluje, aby se pracovníci mstili lidem, kteří v dobré víře informují o porušování zásad. Navíc v případech, kdy je to vhodné a pokud je to povoleno místními zákony, mohou zajistit anonymitu případných informátorů.


 

B. Zdraví a bezpečnost

1. Zdraví a bezpečnost při práci

Společnost Brother dodržuje veškeré zákony a nařízení, aby zajistila bezpečné pracovní prostředí pro naše pracovníky.
 
Společnost Brother chrání zdraví a bezpečnost pracovníků na pracovišti takto:
(1) kontroluje a vyhodnocuje potenciální bezpečnostní rizika včetně fyzicky náročné práce, elektrických a jiných zdrojů energie, ohně, vozidel a chemikálií a dalších biologického a fyzického působení;
(2) poskytuje řádně navržené a dobře udržované pracovní prostředí a odpovídající ochranné pomůcky;
(3) implementuje bezpečné pracovní postupy a systémy a poskytuje neustálou instruktáž, aby zabránila, zaznamenala a reportovala případné úrazy a onemocnění; a
(4) implementuje strategie a postupy v případě nouzové situace zahrnující evakuační postupy, cvičení a plán obnovy.

 

2. Hygiena, stravování a ubytování

Společnost Brother poskytuje pracovníkům a třetím stranám, které pracují v našem areálu, čisté toalety a čistou vodu, a kde je to možné i hygienické stravování.
 
Tam kde je to možné, poskytujeme také dobře udržované a bezpečné ubytování, vybavené potřebnými nouzovými východy, teplou vodou na sprchování, adekvátní pokojovou teplotu, ventilaci a osobní prostor. To vše s ohledem na místní standardy.


 

C. Prostředí

Ve snaze pomoci společnosti k dosažení udržitelného rozvoje, přijala společnost Brother politiku ochrany životního prostředí a snaží se snížit dopad podnikání na životní prostředí ve všech oblastech činnosti a ve všech fázích životního cyklu produktu, od návrhu, vývoje, výroby, využití zákazníkem a likvidace, k opětovnému použití a recyklaci.
 
Společnost Brother získá ekologická povolení a licence požadované a v souladu se všemi platnými mezinárodními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti životního prostředí a předpisy, včetně omezení týkajících se používání některých látek.


 

D. Etické a seriózní obchodní praktiky

Společnost Brother bude jednat s nejvyšší integritou a etikou ve všech aspektech činnosti.

1. Upřímnost

Společnost Brother jedná v souladu s antimonopolními a soutěžními zákony zemí a regionů, které se vztahují k její činnosti a nezapojuje se do žádných aktivit, které zamezují nebo poškozují svobodnou a spravedlivou hospodářskou soutěž.
 

2. Řádná reklama

Společnost Brother jedná v souladu s platnými normami reklamy a zdržuje se vědomé zavádějící nebo nepřesné reklamy.

3. Nepatřičné výhody

Společnost Brother se nezapojuje do žádné formy korupčního jednání, zpronevěry nebo vydírání. Úplatky nebo jiné formy získávání nepatřičných výhod nejsou nabízeny ani přijímány. 


4. Podávání zpráv a zaznamenávání přesných podnikových informací

Společnost Brother zaznamenává a reportuje veškeré nezbytné informace obsahující účetní záznamy rychle a přesně a udržuje je aktuální.
 
Společnost Brother zpřístupňuje přesný finanční stav a informace o obchodních operacích mezi akcionáři, investory a příslušnými kapitálovými trhy s cílem usnadnit rozhodnutí o investicích v souladu s platnými zákony a předpisy.
 
Kromě toho společnost Brother vyžaduje po pracovnících, aby zajistily, že výroky osobního charakteru, které se objeví v novinách, časopisech, na rádiových nebo televizních vlnách, videu nebo přes internet, nejsou oficiálním stanoviskem společnosti Brother.

 

5. Informační management

Společnost Brother má k dispozici precizní systémy pro správu informací a zajišťuje, že pracovníci nebudou neoprávněně zveřejňovat důvěrné informace týkající se společnosti Brother dalším organizacím či zákazníkům a třetím stranám bez souhlasu společnosti.

 

6. Ochrana osobních údajů

Společnost Brother respektuje soukromí svých zákazníků, obchodních partnerů i pracovníků, a vyvinula proto zabezpečení s omezeným přístupem k osobním informacím v závislosti na místních zákonech. Společnost Brother zabezpečuje osobní informace zahrnující osobní údaje, seznam zákazníků nebo zaměstnanců a neopravňuje spolupracovníky sdílet soukromé informace, i v případě, že je to v souladu s místními zákony na ochranu osobních údajů.
 

7. Politika proti zneužití důvěrných informací

Pracovníci se nesmí zapojit do nezákonného zneužití důvěrných informací. Nezákonné obchodování pracovníků znamená obchod s cennými papíry a neveřejnými informacemi o obchodování.
 

8. Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

Společnost Brother se snaží zajistit, udržovat a rozšiřovat práva k duševnímu vlastnictví skupiny Brother (včetně, ale neomezeno na patentová práva, práva k ochranné známce a autorská práva) a skupina Brother respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Brother a pracovníci nesmí úmyslně porušovat práva k duševnímu vlastnictví jiných osob.


 

E. Systém řízení pro provádění zásad

Společnost Brother zavede systém řízení k realizaci těchto zásad takto:
(1) každá pobočka Brother skupiny plní svůj vlastní etický kodex, který spolu s dalšími pravidly společnosti, splňuje normu stanovenou těmito zásadami a požaduje, aby jeho pracovníci byli v souladu s tímto kodexem;
(2) každá pobočka Brother skupiny podle své organizace uvede oddělení odpovědné za plnění svého kodexu chování;
(3) každá pobočka Brother skupiny poskytne pravidelná školení pro své zaměstnance s ohledem na dodržování kodexu chování;
(4) každá pobočka Brother skupiny vykonává pravidelné audity s cílem zajistit shodu s těmito zásadami; a,
(5) každá pobočka Brother skupiny opraví včas případné nedostatky zjištěné při pravidelných auditech.
Vrcholové vedení právní sekce Brother Industries, Ltd. musí být odpovědné za zajištění dodržování těchto zásad každé pobočky skupiny Brother a řídících systémů, jakož i přezkoumání stavu systému řízení v pravidelných intervalech.