1. Domů Brother
  2. O společnosti Brother
  3. Prohlášení k nařízení REACH

REACH

REACH je zkratka pro Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek) a jejím cílem je zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí.

Týká se společností působících v Evropě, na které uvaluje právní odpovědnost při manipulaci s chemickými látkami.

Nařízení REACH č. 1907/2006 evropské legislativy začalo platit 1. června 2007.

Jako zodpovědná a ekologická společnost jsme plně zavázáni tyto předpisy bezezbytku dodržovat.

Co obnáší nařízení REACH?

Od společnosti Brother se vyžaduje, aby shromažďovala informace o vlastnostech chemických látek, které se používají v našich produktech.

Látky je nutno registrovat v centrální databázi, kterou spravuje Evropská agentura pro chemické látky (ECHA), podle stanoveného harmonogramu, který je naplánován až do roku 2018.

Lhůty se společnosti Brother ve spolupráci s dodavateli daří plnit. Pracujeme na tom, abychom zajistili dodržování termínů i v budoucnosti.

Látky vzbuzující mimořádné obavy

Podle předpisů musíme nepřetržitě monitorovat látky v našich produktech a porovnávat je se seznamem na status látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC).

Nařízení REACH vyžaduje, aby v zájmu bezpečného používání produktu byly uváděny dostatečné informace k látkám SVHC obsaženým v ‘dílech’ v koncentracích nad 0,1% hmotnostního podílu.

Informace o přítomnosti látek SVHC v produktech Brother lze nalézt zde.