1. Domů Brother
  2. Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů skupiny Brother Europe

Společnost Brother se zavázala k respektování a ochraně vašich osobních údajů, když přistupujete k našim službám nebo naše služby používáte. Toto oznámení popisuje, jak vaše údaje používáme, získáváme, předáváme, ukládáme a zpřístupňujeme.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů společně s jakýmikoliv platnými podmínkami používání webových stránek a oznámeními o používání cookies popisuje, jak společnost Brother nakládá s osobními údaji, které od vás jako hosta nebo registrovaného uživatele získá při používání těchto online služeb:

• webové stránky společnosti Brother s odkazem na toto oznámení o ochraně osobních údajů („webové stránky“);
• webové formuláře společnosti Brother;
• servisní centra společnosti Brother;
• aplikace pro mobilní telefony;
• řízené tiskové služby;

Toto oznámení o ochraně osobních údajů dále popisuje, jak společnost Brother nakládá s osobními údaji, jež jí byly poskytnuté jinými prostředky, např. telefonem, emailem nebo jinak.

Pro používání určité konkrétní služby mohou být stanoveny dodatečné podmínky pro zpracování vašich osobních údajů. Proto je důležité, abyste se seznámili s příslušnými podmínkami pro každou službu, kterou používáte. Pokud existuje rozpor nebo neshoda mezi takovými dodatečnými podmínkami a tímto oznámením o ochraně osobních údajů, určující budou podmínky pro příslušnou službu a budou upřednostněny před tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Kromě toho mohou naše webové stránky čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností nebo jiných třetích osob. Pokud použijete odkaz na kterékoliv z těchto webových stránek, upozorňujeme vás, že mají svá vlastní pravidla pro ochranu osobních údajů a používání cookies a velmi vám doporučujeme, abyste se před poskytnutím jakýchkoliv vašich údajů důkladně seznámili s těmito pravidly. Co se týče zásad a pravidel ochrany osobních údajů uvedených na webových stránkách těchto třetích osob, společnost Brother nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se tohoto oznámení a jeho uplatňování, kontaktujte nás. Podrobné informace, jak to můžete udělat, jsou uvedené níže.

Kdo získává údaje?

Brother International Europe Limited, společnost s ručením omezeným zapsaná v Anglii a Walesu pod identifikačním číslem 664172, se sídlem na adrese Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M345JE („společnost Brother“), je evropskou centrálou skupiny Brother. Společnost Brother International Europe Limited má pobočky v Evropské unii a v Evropské rovněž unii existuje síť kanceláří Brother. Vaší lokální kanceláří je Brother Central and Eastern Europe, odštěpný závod, společnost s ručením omezeným zapsaná v České republice pod identifikačním číslem 049 380 54 se sídlem na adrese Veveří 102, 616 00 Brno. Obě tyto společnosti spravují osobní údaje, které získají z webových stránek nebo v souvislosti s webovými stránkami či s výše uvedenými online službami.

Společnost Brother International Europe Limited je evropskou centrálou společnosti Brother Industries Limited, která má sídlo v Nagoji v Japonsku. Společnost Brother je globálním výrobcem a distributorem tiskáren, šicích strojů a obchodních řešení a působí ve více než 40 státech po celém světě.

Informace, které získáváme

Společnost Brother může o vás získat a zpracovat tyto informace:

• Údaje, které poskytnete při vyplňování formulářů nebo je jinak uvedete na webových stránkách či v souvislosti se službou, kterou poskytuje společnost Brother. Mezi tyto informace například patří:
(a) údaje poskytnuté při registraci jako uživatel webových stránek nebo jakékoliv služby, kterou nabízí společnost Brother; a
(b) údaje uvedené v dokumentech, materiálech, komunikaci nebo v jiném obsahu, jež nahrajete, odešlete, sdílíte, přepošlete nebo jinak zpřístupníte v souvislosti s používáním webových stránek nebo služeb, jež poskytuje společnost Brother;
(c) vaše emailová adresa, IP adresa v prohlížeči a fakturační adresa při provádění kontrol, jež mají zamezit podvodům na našich webových stránkách.
• Pokud nás budete z jakéhokoliv důvodu kontaktovat, společnost Brother může evidovat tuto korespondenci.
• Údaje, které mohou být zachyceny při chybném přihlášení nebo reportovacím nástrojem, který zaznamenává chybné údaje a, podle vaší volby, je odesílá společnosti Brother, aby měla informace o chybách nebo problémech softwaru, jež mohou vzniknout, když používáte webové stránky nebo jakékoliv jiné služby společnosti Brother.
• Údaje o vašich návštěvách webových stránek nebo používání našich služeb, o aktivitách, kterých se účastníte, když používáte služby poskytované společností Brother prostřednictvím webových stránek a zdrojů, ke kterým máte na webových stránkách přístup prostřednictvím webových stránek nebo jinak.

Jak používáme vaše údaje

Společnost Brother může použít údaje získané o vás pro tyto účely:

• zobrazení obsahu a informací na webových stránkách nejvhodnějším způsobem pro vás a zařízení, ze kterých si webové stránky prohlížíte;
• poskytování vám informací, produktů nebo služeb, které od nás žádáte nebo o kterých se domníváme, že vás budou zajímat, pokud souhlasíte s tím, že vás můžeme pro tyto účely kontaktovat;
• poskytování vám služeb, o které čas od času společnost Brother požádáte (placených i neplacených), komunikování s vámi v souvislosti s těmito službami a zpracování objednávek produktů nebo služeb podle potřeby;
• provádění průzkumů spokojenosti zákazníků a marketingového výzkumu za účelem zlepšování našich produktů a služeb; nebo
• vedení a správa vašich účtů a kontaktu s vámi podle potřeby v souvislosti s vaším používáním webových stránek a/nebo služeb společnosti Brother, včetně, mimo jiné, poskytování vám informací o změnách našich webových služeb a o základě, na kterém jsou poskytovány.

Za určitých okolností může společnost Brother poskytnout souhrnné informace o uživatelích svých webových stránek nebo služeb třetím osobám. Tyto informace mohou zahrnovat údaje o vašem počítači, včetně, pokud jsou tyto údaje dostupné, vaší IP adresy, operačního systému a typ prohlížeče, za účelem správy systému, identifikace a monitorování potenciálních prodejních trhů a poskytování souhrnných informací našim inzerentům. Jedná se o statistické údaje o aktivitách a vzorcích prohlížení ze strany našich uživatelů, jež neidentifikují žádnou osobu.

Kde uchováváme vaše údaje

Všeobecně společnost Brother ukládá a zpracovává vaše osobní údaje v rámci Evropského hospodářského prostoru. Avšak údaje, které od vás společnost Brother získává, mohou být předány i do země mimo Evropský hospodářský prostor a mohou být uchovávány v zemi, kde ne vždy zákony poskytují stejnou úroveň ochrany vašich údajů. My ale vždy zajistíme, že vaše údaje budou chráněny odpovídajícím způsobem a že organizace zpracovávající vaše osobní údaje mimo Evropskou unii nebo skupinu Brother musí dodržovat naše výslovné pokyny týkající se vašich osobních údajů.

I když se společnost Brother bude snažit chránit vaše osobní údaje po jejich získání, nepřebíráme odpovědnost, pokud nám poskytnete údaje přes internet, který není úplně zabezpečený. Aby nedošlo k pochybnostem, společnost Brother nepřebírá odpovědnost za jakoukoliv ztrátu nebo škodu, která vám případně vznikne v důsledku nastavení vašeho zařízení nebo nezabezpečeného připojení k internetu.
Jestliže vám společnost Brother poskytne heslo nebo vy si vytvoříte heslo pro přístup k určitým částem webových stránek nebo k vašemu registrovanému uživatelskému účtu, neměli byste toto heslo sdílet s jinými osobami.

Aktualizace vašich údajů

Pokud poskytnete společnosti Brother údaje, měli byste se snažit zajistit, že jsou přesné a informovat nás o jejich změnách, abychom o vás neevidovali nepřesné informace. Jestliže jste si zaregistrovali na webových stránkách účet, můžete do svých osobních údajů kdykoliv nahlížet a sami je můžete upravovat přihlášením do vašeho účtu.

Zpřístupnění vašich údajů

Společnost Brother bude uchovávat vaše osobní údaje v rámci skupiny Brother, s výjimkou případů, kdy je jejich poskytnutí požadováno nebo povoleno zákonem. Upozorňujeme, že některé společnosti skupiny Brother, jsou situovány mimo Evropský hospodářský prostor. Více informací najdete v odstavci „Kde uchováváme vaše údaje“.

Všeobecně neposkytneme vaše osobní údaje mimo skupinu Brother, ale příležitostně společnost Brother může zpřístupnit osobní údaje, zabezpečené odpovídajícím způsobem, za těchto okolností:

• Jestliže společnost Brother prodá jakýkoliv podnik nebo aktiva, kdy společnost Brother může zpřístupnit vaše osobní údaje potenciálnímu kupujícímu tohoto podniku nebo aktiv;
• Jestliže třetí osoba získá společnost Brother nebo v podstatě všechna naše aktiva, kdy údaje, které společnost Brother uchovává o vás a o svých zákaznících, jsou součástí jednoho z převáděných aktiv;
• Jestliže společnost Brother uzavře subdodavatelskou smlouvu na jakékoliv služby, pro které musí být zpracovány vaše údaje, například, pokud třetí osoba: (i) bude poskytovat a provádět údržbu IT zařízení, které se používá k uchování vašich osobních údajů a přístupu k nim; (ii) bude poskytovat hosting a údržbu webových stránek či služeb; nebo (iii) jinak v souvislosti s poskytováním určitých služeb, jež jsou vám poskytovány na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím těchto webových stránek; a
• V případě, že společnost Brother má povinnost poskytnout nebo sdílet vaše osobní údaje, aby splnila jakoukoliv zákonnou povinnost, nebo aby prosadila či uplatnila některou z podmínek, jež platí pro webové stránky nebo služby; nebo aby chránila svá práva, majetek nebo bezpečnost jakékoliv osoby (včetně, například, pro účely zjišťování nebo prevence podvodů).

Proč bude společnost Brother používat moje údaje?

Vaše údaje použijeme pouze tehdy, když nám to zákon dovolí. Nejčastěji použijeme vaše údaje za následujících okolností:

• Když budeme muset plnit smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli nebo máme uzavřít.
• Pokud je to nezbytné pro naše oprávněné zájmy (nebo pro zájmy třetí osoby) a pokud vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřeváží.
• Když musíme splnit povinnost, kterou nám ukládá zákon.

Kdy mě bude společnost Brother kontaktovat pro marketingové účely?

Společnost Brother vás bude informovat (při získání vašich údajů), zda by chtěla vaše údaje použít pro marketingové účely, ale udělá to pouze v případě, že jí dáte souhlas s tímto použitím vašich osobních údajů. Můžete uplatnit své právo zakázat toto použití vašich údajů, když společnost Brother získává vaše údaje, a to tak, že uvedete, že nechcete být kontaktován(a) pro marketingové účely. Pokud v této záležitosti změníte svůj názor, můžete o tom později společnost Brother informovat na adrese privacy@brother-uk.com nebo přes váš webový účet.

Jak dlouho bude společnost Brother uchovávat moje údaje?

Společnost Brother bude uchovávat vaše údaje, dokud to bude nutné pro příslušnou aktivitu, pro kterou byly údaje poskytnuté. Jestliže zrušíte účet na webových stránkách, vaše osobní údaje budou buď vymazány nebo anonymizovány a budou použité pouze pro analytické účely.

Údaje poskytnuté přes webové formuláře se uchovávají a používají po dobu 6 měsíců, potom budou anonymizovány a budou použité pouze pro analytické účely.

Vaše práva

Podle Nařízení o ochraně osobních údajů máte právo požádat o jakékoliv informace, jež se týkají údajů uchovávaných o vás, požádat o opravu chyb ve vašich údajích a za určitých okolností můžete rovněž požádat o výmaz osobních údajů nebo ukončení jejich zpracování. Pokud požádáte o přístup k jakýmkoliv údajům, které jsou o vás uchovávány, společnost Brother vyřídí tuto žádost v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů, ve znění jeho případných následných úprav. Aby bylo zajištěno, že jakákoliv taková žádost je pravá a že neposkytneme osobní údaje nikomu jinému než subjektu údajů, můžeme vás v případě důvodného podezření, že je žádost podvodná, požádat o předložení dokladu totožnosti.

Váš účet na webových stránkách společnosti Brother můžete vymazat způsobem, který je uvedený u vašeho online účtu na příslušných webových stránkách.

Soubory cookies

Společnost Brother používá na svých webových stránkách soubory cookies. Více informací o souborech cookies, které používá společnost Brother a o účelech, pro které je společnost Brother používá, najdete v našem Oznámení o souborech cookies.

Cookies jsou malé kousky dat, jež mohou obsahovat jedinečné identifikátory a jsou zasílány do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Jejich účelem je uložení a získání informací o vás a o vašem zařízení, obvykle proto, aby mohla být personalizována vaše webová zkušenost.

Změny tohoto oznámení

Společnost Brother může čas od času toto oznámení o ochraně osobních údajů změnit, což uvede na této stránce nebo kdekoliv na webových stránkách. Očekává se, že tuto stránku budete čas od času kontrolovat, abyste byli informováni o všech námi provedených změnách, protože jsou pro vás závazné.

Další informace o ochraně osobních údajů a Obecném nařízení o ochraně osobních údajů

Pokud chcete získat další informace o ochraně vašich osobních údajů, navštivte webové stránky vašeho lokálního úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jestliže nás chcete kontaktovat v souvislosti s tímto oznámením o ochraně osobních údajů s konkrétními dotazy, napište nám na emailovou adresu info@brother.cz nebo emailovou adresu našeho evropského manažera pro ochranu osobních údajů privacy@brother.co.uk, nebo pošlete dopis na adresu Data Protection Manager, Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M345JE. V případě, že manažer pro ochranu osobních údajů není schopen jakoukoliv vaši stížnost úspěšně vyřešit a potřebujete kontaktovat úřad pro ochranu osobních údajů, doporučujeme vám obrátit se na lokální úřad pro ochranu osobních údajů ve vaší soudní příslušnosti.