1. Domů Brother
  2. Prohlášení proti otrokářství

Prohlášení o boji proti otroctví a obchodování s lidmi

Společnost Brother se zavázala udržovat a zlepšovat postupy v boji proti otroctví a obchodování s lidmi.

Přehled o společnosti

Jsme evropskou centrálou skupiny Brother, která prodává domácí a kancelářská tisková zařízení a obchodní řešení, a naší mateřskou společností je Brother Industries, Ltd. Brother Industries, Ltd. je celosvětový výrobce elektroniky a elektrických zařízení se sídlem v Japonsku.

Naše principy a zásady

Chápeme, že role korporací se stává stále významnější pro dosažení udržitelné společnosti, a proto skupina Brother přijala "Zásady společenské odpovědnosti" (dále jen "Zásady"), aby veřejně vyjádřila, jak plníme své společenské a etické povinnosti. Zásady zahrnují náš závazek dodržovat základní lidská práva tím, že poskytujeme spravedlivé pracovní podmínky a zakazujeme nucenou práci, dětskou práci a další nezákonné pracovní praktiky. Pro zajištění důsledné implementace je každá společnost skupiny Brother Group povinna zavést systém informování o porušování zásad a podporovat své zaměstnance, aby hlásili jakékoli porušení zásad nebo jiných místních zákonů či předpisů. Další informace o zásadách a pravidlech společnosti Brother naleznete na:

Procesy náležité péče v oblasti otroctví a obchodování s lidmi

V současné době přezkoumáváme naše systémy, abychom identifikovali a vyhodnotili potenciální rizikové oblasti v našich dodavatelských řetězcích, a na základě tohoto přezkumu zavedeme nebo posílíme naše systémy, abychom:

  • zmírnili riziko výskytu otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích;
  • sledovali potenciální rizikové oblasti v našich dodavatelských řetězcích; a.
  • chránili informátory.

Plánujeme přijmout přístup založený na riziku hloubkové kontroly a upřednostnit naše úsilí a zdroje na základě potenciální úrovně rizik v našich dodavatelských řetězcích. Při posuzování míry rizik můžeme zohlednit faktory, jako jsou zeměpisné oblasti a povaha podniků. V rámci našich dodavatelských řetězců se v současné době zaměřujeme na hloubkovou kontrolu nákupních činností, protože získáváme suroviny a díly od dodavatelů třetích stran v různých zemích. Budeme pokračovat v identifikaci a vyhodnocování dalších potenciálních rizikových oblastí a přijímat vhodná opatření k jejich potírání.

Dodavatelé dodržují naše hodnoty

Máme nulovou toleranci vůči otroctví a obchodování s lidmi. Zavedli jsme systém dodržování předpisů zaměřený na naše dodavatele surovin a dílů, abychom zajistili, že dodržují naše hodnoty. Systém zahrnuje sebehodnotící dotazníky a smluvní záruky, které vyžadují, aby dodavatelé dodržovali naše zásady sociální odpovědnosti a standardy pro zadávání zakázek CSR. V případě, že nebudeme s odpověďmi na dotazník předloženými dodavateli přiměřeně spokojeni, můžeme dodavatele požádat o podrobné vysvětlení odpovědí a/nebo o předložení akčního plánu na zlepšení.

Školení

Abychom zajistili vysokou úroveň porozumění rizikům moderního otroctví a obchodování s lidmi v našich dodavatelských řetězcích a v našem podnikání, poskytujeme našim zaměstnancům školení.

Naše účinnost v boji proti otroctví a obchodování s lidmi

Snažíme se zajistit, abychom prostřednictvím našich dodavatelských řetězců nepřispívali k otroctví a obchodování s lidmi ani k jiným nepříznivým dopadům na lidská práva. Máme v úmyslu zapojit pouze ty dodavatele, kteří dodržují naše hodnoty a zásady společenské odpovědnosti. V případě, že dodavatelé neposkytnou ujištění o ukončení nebo prevenci otroctví a obchodování s lidmi nebo jiných nepříznivých dopadů na lidská práva, zvážíme ukončení obchodních vztahů s těmito dodavateli.

Další kroky

V boji proti otroctví a obchodování s lidmi hodláme podniknout následující kroky:

  • požádat naše dodavatele první úrovně o vyplnění dotazníku proti otroctví, který nám pomůže vyhodnotit rizika v jednotlivých oblastech našeho podnikání; a
  • přidat do našich kupních smluv a smluv o poskytování služeb smluvní ustanovení, která vyžadují, aby dodavatelé zaručili, že se nikde v jejich podniku nepoužívá otroctví a že byla zavedena veškerá nezbytná opatření, která zajistí, aby tomu tak bylo i nadále.

Toto prohlášení je vydáno v souladu s § 54 odst. 1 zákona o moderním otroctví z roku 2015 (zákon parlamentu Spojeného království) a představuje naše prohlášení o otroctví a obchodování s lidmi za účetní rok končící 31. března 2016.

Yuichi Tada, generální ředitel Brother International Europe Ltd 5. září 2016