1. Domů Brother
 2. Podpora
 3. Registrace produktu
 4. Záruční podmínky a ujednání

1) Podmínky

Využití záručního servisu je podmíněno tím, že veškeré výkony údržby a servisu, uvedené v Příručce k výrobku, musí být prováděny v autorizovaném středisku servisního partnera společnosti Brother. Je třeba také vzít v úvahu všechny pokyny obsažené v Příručce k výrobku, zejména týkající se řádného provozu výrobku. Kromě toho by měl být výrobek vždy provozován s originálním spotřebním materiálem Brother. V opačném případě mohou být nároky na záruku výrobku pozbyty.

2) Registrace

Podmínkou pro poskytnutí bezplatného prodloužení záruky Brother je nákup zařízení v České republice a jeho registrace do 60 dnů od data nákupu na webové stránce www.brother.cz. Po splnění výše uvedených podmínek bude záruční doba zdarma prodloužena z 2 let na 3 roky. Tato doplňková služba je propagační akcí společnosti Brother International CZ s.r.o. a vstupuje v platnost po registraci a splnění dalších požadavků stanovených předpisy. Společnost Brother si vyhrazuje právo na následná selektivní ověřování žádostí podaných pro zařízení na prodloužení záruky. Pokud se zjistí, že zařízení nesplňovalo při registraci podmínky pravidel společnosti Brother, vzniká oprávnění odmítnout poskytnutí prodloužení záruční doby a prodloužení záruky bude považováno za zrušené.

3) Služby

Tato registrace rozšiří a prodluží standardní záruku společnosti Brother.

 • Oprava / výměna na místě
 • Tato služba nahradí standardní záruku na produkt Brother. Prodloužená záruka se vztahuje na opravu na místě u zákazníka při každé závadě, v rámci doby 3 let od data zakoupení výrobku. Místo a oprava je omezena na konkrétní registrovaný produkt Brother.
 • V případě závady musí zákazník kontaktovat společnost Brother International CZ s.r.o. uvedenou v prospektu, obsahujícím standardní záruku Brother, nebo navštívit webovou stránku www.brother.cz. Pokud není možné provést opravu závady během první diagnózy, pak Brother zahájí proces opravy nebo výměny na místě u zákazníka. Rozhodnutí o tom, zda provést opravu nebo výměnu vadné jednotky, je v kompetenci společnosti Brother. Vyměněné díly nebo zařízení se stávají majetkem společnosti Brother.
 • Telefonická reakce bude okamžitá, další případné prošetření v přiměřené době. Za předpokladu, že je zákazník v dosahu, typická doba zásahu na místě bude sjednána do 24 hodin, pokud je místo působiště zákazníka v rámci obce / města servisního partnera společnosti Brother, respektive během 48 hodin, pokud se působiště zákazníka nachází mimo danou oblast. Nicméně, Brother si vyhrazuje právo překračovat tyto podmínky, pokud to bude nezbytné.
 • Záruční zásah prováděný přímo na místě u zákazníka platí pouze v zemi, ve které byl přístroj Brother zakoupen.
 • Zákazník poskytne čas a prostor pro včasné provedení záruční opravy. V opačném případě je společnost Brother zproštěna povinnosti zajistit záruční opravu.

Společnost Brother je odpovědná za vady nebo zhoršení parametrů kvality jen těch zařízení, která jsou jasně uvedena v záruce. Společnost Brother není odpovědná za jakoukoli ztrátu dat.

Požadavek na náhradu finanční ztráty, například v případě výpadku výroby, není oprávněný. Všechny ostatní závazky jsou výslovně vyloučeny na základě vzájemné dohody.

Služby nezahrnuté v rozsahu této dohody jsou: čištění výrobku, spotřební materiál a díly, které se opotřebovaly při běžném používání. Pracovníci autorizovaného servisního partnera společnosti Brother opraví pouze ty závady, na které se vztahuje standardní záruka Brother.

4) Vyloučení

Tato záruka výslovně vylučuje následující položky a úkony:

 • Spotřební materiál;
 • Parametry a funkce programů, které nejsou dodávany společností Brother;
 • Pravidelnou údržbu, opravu nebo výměnu dílů potřebnou v důsledku běžného provozního opotřebení;
 • Poškození zařízení, nebo zhoršení kvality tisku, které je způsobené použitím spotřebního materiálu, jehož kvalita je mimo kontrolu společností Brother;
 • Poškození způsobené nadměrným nebo nesprávným použitím výrobku. Používání přístroje musí být v souladu s pokyny uvedenými v návodu k použití;
 • Jakékoli selhání způsobené nedodržením pokynů společnosti Brother, nebo které je v rozporu s postupem údržby určeným pro daný typ zařízení;
 • Instalace a používání výrobku, které není v souladu s platnými technickými normami, bezpečnostními a právními předpisy platnými na území státu, kde je provozován;
 • Poškození způsobená opravami provedenými pracovníkem neautorizovaného servisu nebo uživatelem;
 • Poškození přístroje při přepravě v důsledku nedostatečného nebo nevhodného zabalení (doporučujeme uchovat originální obal a použít jej pro přepravu přístroje);
 • Náhodné poškození a škody způsobené bleskem, vodou, ohněm, nesprávným větráním, nebo způsobené faktory, které jsou mimo kontrolu společnosti Brother.

5) Náklady

V případě realizace opravy v záruční době bude společnost Brother pokrývat veškeré vzniklé náklady na tomto základě, zejména náklady na vykonanou práci a náhradní díly, které jsou nezbytné k obnovení řádného provozu zařízení v závislosti na typu záruky, a přepravní náklady zařízení do a z autorizovaného servisu společnosti Brother. Brother nenese odpovědnost za jakékoliv přerušení podnikání nebo nezbytnou obnovu dat zákazníků, která je spojena s realizací opravy.

6) Reklamace a její uplatnění

Zákazník může uplatnit záruku až po doručení dokladu o koupi výrobku. Tříletá záruční doba je dobrovolná služba společnosti Brother International CZ s.r.o. na zakoupený výrobek Brother po splnění podmínky stanovené v bodě 2. Pokud během trvání záruky na základě používání přístroje došlo k dosažení konce jeho deklarované životnosti, pak záruční lhůta zaniká současně s koncem životnosti zařízení.

7) Převoditelnost záruky

Tato záruka není převoditelná.

8) Obecné podmínky

Tato záruka nemá vliv na práva zákazníka podle platných pravidel, ani nejsou dotčena práva vyplývající z kupní / prodejní smlouvy mezi kupujícím a prodejcem.

9) Výkon soudní pravomoci

Soudem pro výkon pravomoci je stanoven příslušný soud v České republice.

10) Změny a dodatky k záruce

Změny a dodatky musí být vyhotoveny písemnou formou. Společnost Brother si vyhrazuje právo změnit podmínky této promo akce bez předchozího oznámení s uvedením důvodů. Tyto změny jsou účinné od data jejich sdělení na webových stránkách Brother, s tou podmínkou, že právní účinky do budoucna nabudou platnost pouze pro zákazníky, kteří budou registrovat zařízení zakoupené po změnách ustanovení. Změny pravidel neovlivní žádným způsobem práva již získaná zákazníky, kteří registrovali výrobek před změnou pravidel.

Brno, 11.01.2014